Jak získat živnostenský list

 

Nahoru

Jak se stát instruktorem
Jak získat ŽL
Jak se stát členem ZIN™
Kdo je nelegální instruktor
Programy pro práci s hudbou

Živnostenský list pro Zumba instruktory
Na Zumbu jako takovou nelze živnostenský list získat. Pokud chcete předcvičovat jako OSVČ, potřebujete nahlásit živnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti např. aerobiku nebo fitness sportů, což je živnost vázaná. Pro provozování živnosti vázané je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, která spočívá v dosažení požadovaného vzdělání, v některých případech i v délce praxe. MŠMT řadí Zumbu do lekcí aerobního charakteru, což je nakonec správně, protože Zumba má přívlastek „fitness“.Požadované vzdělání pro Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací vázanou živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Ohlásit živnost vázanou lze u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice (osobně, poštou, prostřednictvím informačního systému datových schránek, event. elektronicky – se zaručeným elektronickým podpisem). Ohlásit živnost lze též prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu – Czech POINT).

Živnostenské oprávnění pro ohlašovací živnost vzniká zpravidla dnem ohlášení. Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis do rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.
Správní poplatek za ohlášení živnosti činí 1 000,- Kč při vstupu do živnostenského podnikání, za další ohlášení živnosti činí správní poplatek 500,- Kč.

Cvičíte ve fitku nebo pod garantem?
Ani pak vám ale „pouze“ certifikát Zumba nestačí. Zaměstnanci, kteří činnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb fakticky provádějí musí také splňovat podmínku odborné způsobilosti. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb je jmenováno v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. – Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K § 7 odst. 6). Odbornou způsobilostí se v tomto případě rozumí:

  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
  • doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací instituce tělovýchovných svazů), nebo
  • doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
  • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu